دتکتور شعله

دتکتور شعله (IR وUV)

دتکتورهای شعله چندین کاربرد در محیط‌های مختلف از سیستم‌های گرمایش دارند.  دتکتورهای شعله می‌توانند خطرات محیطی را به‌ وسیله تشخیص سریع یک شعله ناخواسته کاهش دهند. بنابراین، دتکتور شعله قابل اعتمادتر هستند، مخصوصا در محیط‌های بیرون، جایی که دتکتور شعله می‌تواند سریع‌تر به حضور آتش نسبت به دتکتور حرارتی و دودی پاسخ دهد. طیف نور از اشعه گاما تا امواج رادیویی گسترش یافته است. امواج UV مخفف Ultraviolet (ماورابنفش) و IR مخفف Infrared (مادون قرمز) نام امواجی است که در این طیف قرار دارند. همان‌طور که می‌دانیم مواد در حال سوختن از خود نور تولید می‌کنند که این نورِ دارای امواج برای هر ماده متفاوت است.

یک دتکتور شعله UV/IR شامل سنسورهای فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR) می‌باشد که در یک دستگاه تکی به یکدیگر متصل شده‌اند. سنسورهای UV در دتکتور شعله توسط تشخیص امواج UV خارج شده از شعله ماده در حال سوختن کار می‌کنند و به رنج عظیمی از سوخت‌های آتش‌زا مانند هیدروکربن‌ها، سولفورها، هیدرازین و آمونیا حساس هستند.عمده امواج خارج شده از سوخت هیدروکربن‌ها در محدوده‌ای بین ۳/۴ و ۴/۴ میکرون می‌باشد که این محدوده در ناحیه مادون قرمز قرار دارد و سنسورهای IR می‌توانند به راحتی این محدوده را تشخیص دهند. آن چیزی که توسط دتکتور شعله IR تشخیص داده می‌شود، انرژی آزاد شده توسط سوختن CO2 در یک فرکانس رزونانسی ۳/۴ میکرون می‌باشد.

یک یا چند سنسور رادیویی نوری در طراحی دتکتورهای شعله نوری استفاده می‌شوند که می‌توانند روی UV,IR و یک ترکیبی از این دو (UV/IR) یا چندین محدوده IR پیکربندی شوند. امواج رادیویی غلط از بسیاری از منابع صنعتی یا محیطی می‌توانند مانع رسیدن امواج آتش به دتکتور شعله شوند که این کار تشخیص آتش را با مشکل مواجه می‌کند. دستگاه نباید توسط محیط تحت تاثیر قرار بگیرد و در زمان مشابه باید یک حساسیت خوب به آتش داشته‌باشد.

دتکتور

آن چیزی که توسط دتکتور شعله IR تشخیص داده می‌شود، انرژی آزاد شده توسط سوختن CO2 در یک فرکانس رزونانسی ۳/۴ میکرون می‌باشد.مزیت برتر دتکتور شعله با سنسورهای UV و IR که در یک دستگاه با یکدیگر ترکیب شده‌اند این است که آنها یک منبع هشداردهنده با دو سنسور می‌باشند. همان‌طور که اشاره شد، هر سنسور به صورت جداگانه عمل می‌کند، اما اضافه کردن الگوریتم‌های پردازش سیگنال پیشرفته، ترکیب دو سنسور را قادر می‌سازد تا عملکرد دتکتور شعله را به محدوده گسترده‌ای از مایعات قابل اشتعال، گازها و مواد جامد فرار افزایش دهد. در زمان یکسان، سنسورهای UV و IR می‌توانند به صورت جداگانه رد هشدارهای غلط را ارتقا دهند.تشخیص آتش بر پایه خاصیت‌های متفاوت آتش مانند خروج دود، افزایش در دما و خروج امواج نوری می‌باشد. در محیط‌های بزرگ و بیرونی، دتکتور شعله یکی از سریع‌ترین و قابل اعتمادترین روش‌های تشخیص می‌باشد. دتکتور شعله برپایه امواجی است که توسط آتش در محدوده مرئی (Vis)، فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR) تولید می‌شوند.

مشاوره رایگان